Gebruik van onze fotografieservice

In dit beleid (‘Fotografiebeleid’) verwijst ‘wij/onze/we’ naar de Deliveroo-entiteit waarmee je een overeenkomst bent aangegaan (‘Dienstenpakket’) en ‘jij/je’ betekent ‘het Restaurant’ zoals gedefinieerd in dat Dienstenpakket.

Ons team kan op verzoek voor jou regelen dat er foto's van jouw menu-items worden gemaakt voor gebruik op ons platform (de ‘Afbeeldingen’). Als wij dit voor jou doen, dan ben je verplicht het tarief te betalen dat wordt vermeld in de overeenkomst tussen ons of waarmee wij schriftelijk akkoord zijn gegaan (‘Afbeeldingstarief’).

Een externe leverancier (de ‘Fotograaf’) voert de fotoshoot uit. Deze kan op het tussen jou en de Fotograaf afgesproken tijdstip personeel of assistenten (het ‘Personeel’) en apparatuur meenemen naar de locatie voor het maken van de Afbeeldingen. De tijd en locatie moeten van tevoren schriftelijk worden afgesproken. Voorafgaand aan of op het moment van hun arriveren moet je de Fotograaf en het Personeel op de hoogte brengen van de vereisten waar zij op de locatie aan moeten voldoen, alsmede over eventuele onveilige terreinen en verborgen gevaren.

Je moet zorgen dat alle gerechten waarover wij voorafgaand aan de fotoshoot schriftelijk afspraken hebben gemaakt 15 minuten voor de afspraak met de Fotograaf klaar zijn om gefotografeerd te worden.

Voorafgaand aan de fotoshoot zorg je ervoor dat alle externe partijen schriftelijke toestemming hebben gegeven met betrekking tot de personen, eigendommen of werken en handelsmerken van externe partijen die in de afbeeldingen te zien zullen zijn. Indien wij daarom vragen, overhandig je ons kopieën hiervan.

Jij bent verantwoordelijk voor de veiligheid, gezondheid en beveiliging van de Fotograaf, het Personeel en hun uitrusting tijdens hun aanwezigheid op de locatie (waaronder jouw bedrijfsruimtes en de directe omgeving daarvan) gedurende en in het kader van het maken van de Afbeeldingen.

Jij bent verantwoordelijk voor alle verliezen, schade of letsel die de Fotograaf en het Personeel (waaronder, maar niet beperkt tot schade aan of verlies van apparatuur) op de locatie lijdt. Jij vrijwaart de Fotograaf, het Personeel en ons (zoals van toepassing) hiervoor.

Je moet toereikend en passend verzekerd zijn voor het maken van de Afbeeldingen op de locatie en met betrekking tot jouw mogelijke aansprakelijkheid uit hoofde van dit Fotografiebeleid.

Je bent verantwoordelijk voor alle annuleringskosten als je de fotoshoot binnen 12 uur van de geplande datum van de fotoshoot annuleert (of ten minste één volle werkdag in geval van een fotoshoot die op een maandag of op een dag na een nationale feestdag is gepland).

Cancellation policy - Netherlands

Please contact Boom on +31 1627 88115 or info@boom.co to reschedule or cancel your shoot ahead of time.

If you need to change your photography package, please get in touch with your account manager via Hub Help.

Cancellations made within 6 hours of a scheduled shoot mean you incur a 38.5€ cancellation fee for a Silver photoshoot, or €53.5 for a Gold shoot.

Cancellations made on-site mean you will incur a €79 cancellation fee for a Silver photoshoot, or €107for a Gold photoshoot.

This will be deducted on your next Deliveroo invoice.

Annuleringsbeleid - Nederland

Neem contact op met Boom via +31 1627 88115 of info@boom.co om je fotoshoot op tijd opnieuw in te plannen of te annuleren.

Wil je je fotografiepakket wijzigen, neem dan contact op met je accountmanager via Hub Help.

Annuleer je binnen 6 uur van een geboekte fotoshoot, dan betaal je annuleringskosten à € 39.5 voor een fotoshoot Zilver of € 53.5 voor een fotoshoot Goud.

Annuleer je ter plaatse, dan betaal je annuleringskosten à € 79 voor een fotoshoot Zilver of € 107 voor een fotoshoot Goud.

Dit bedrag wordt ingehouden op je volgende Deliveroo-factuur.

Annuleringsbeleid - Belgium

Neem contact op met Boom via +39 02 9475 1265 of info@boom.co om je fotoshoot op tijd opnieuw in te plannen of te annuleren.

Wil je je fotografiepakket wijzigen, neem dan contact op met je accountmanager via Hub Help.

Annuleer je binnen 6 uur van een geplande fotoshoot, dan betaal je 37.5 € annuleringskosten voor een fotoshoot Silver of 51 € voor een fotoshoot Gold.

Annuleer je ter plaatse, dan betaal je annuleringskosten à € 75 voor een fotoshoot Zilver of € 102 voor een fotoshoot Goud.

Dit bedrag wordt ingehouden op je volgende Deliveroo-factuur.

Goedkeuring van Afbeeldingen

Het besluit van onze redactie met betrekking tot de Afbeeldingen is definitief. Voor zover bij de wet is toegestaan, wijzen wij alle waarborgen en garanties af met betrekking tot de Afbeeldingen en de dienstverlening van de Fotograaf en het Personeel.

Behoudens wijzigingen die wij in de Afbeeldingen aanbrengen, is het jouw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat de Afbeeldingen correcte afspiegelingen en beschrijving zijn van de menu-items die je aan klanten op ons platform aanbiedt (waaronder met betrekking tot de kwaliteit en hoeveelheid). Ook zorgt je ervoor dat de menu-items die je aanbiedt en aan klanten levert te allen tijde en blijvend overeenkomen met de Afbeeldingen.

Wij bezitten het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten op de Afbeeldingen. Wij zullen de Afbeeldingen gebruiken voor het adverteren van de maaltijditems die je klanten op het platform aanbiedt, tenzij je ons vraagt om dit niet te doen (in dat geval gebruiken we in plaats daarvan onze algemene stockfoto’s).

Wil je de Afbeeldingen voor andere doeleinden gebruiken, dan kun je bij ons een licentie aanvragen. Als wij schriftelijk akkoord gaan met de licentieverlening, dan zal dit een herroepbare, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-sublicentieerbare licentie zijn om de Afbeeldingen te gebruiken in het Gebied (zoals gedefinieerd in jouw Dienstenpakket) of in een deel van het Gebied, voor een door ons vastgestelde periode en onderhevig aan door ons vastgestelde algemene voorwaarden. Je gebruikt de licentie uitsluitend om jouw relatie met ons, alsmede het feit dat je jouw menu-items op ons platform aanbiedt, te promoten (waaronder op jouw website en/of accounts op sociale media).

Een dergelijke licentie die niet al verlopen of beëindigd is, stopt onmiddellijk aan het einde van de Periode (zoals gedefinieerd in jouw Dienstenpakket).

Wanneer je de Afbeeldingen voor deze doeleinden onder de licentie gebruikt, dan moet je altijd een leesbare tekst onder de betreffende Afbeeldingen plaatsen waarin wordt aangegeven dat je met Deliveroo samenwerkt.

Je mag de Afbeeldingen onder geen enkele omstandigheid gebruiken of weergeven met betrekking tot een bedrijf dat eenzelfde dienst uitvoert als de onze of diensten aanbiedt die hetzelfde of wezenlijk vergelijkbaar zijn met de onze of met dit soort diensten te maken heeft. Je mag ook geen externe partijen toestemming geven om de Afbeeldingen op deze manier te gebruiken.

Het volgende is verboden:

  • De Afbeeldingen gebruiken of externe partijen toestaan de Afbeeldingen te gebruiken voor doeleinden anders dan conform de licentie die wij volgens bovenstaande voorwaarden hebben verleend.

  • Iets doen met betrekking tot de Afbeeldingen waarbij een aannemelijke kans bestaat dat het een wezenlijk negatief effect op ons heeft of ons op andere wijze in diskrediet brengt.

Wij hebben volledige zeggenschap over hoe wij de Afbeeldingen gebruiken en wij behouden ons zonder beperkingen het recht voor om het volgende te doen:

  • De Afbeeldingen aanpassen.

  • De Afbeeldingen op ons platform gebruiken (inclusief voor andere partners op ons platform), niet gebruiken, verwijderen of het gebruik ervan onderbreken of beperken.

  • Op elk moment bezwaar maken tegen jouw gebruik van de Afbeeldingen. Indien wij dit doen, dan verwijder je de betreffende Afbeeldingen onmiddellijk, of zo snel als redelijkerwijs mogelijk is, en in elk geval binnen twee dagen nadat wij jou hiervan op de hoogte hebben gesteld.

Dit Fotografiebeleid is een aanvulling op het Dienstenpakket en de toepasselijke Algemene Voorwaarden van Deliveroo Restaurants.

In zoverre een voorwaarde in dit Fotografiebeleid strijdig is met het Dienstenpakket of de Algemene voorwaarden van Deliveroo Restaurants, dan gelden de voorwaarden van dit Fotografiebeleid, tenzij anders vermeld.

De bepalingen omtrent Geschillenbeslechting in de Algemene Voorwaarden van Deliveroo Restaurants zijn niet van toepassing op geschillen die uitsluitend voortkomen uit of verband houden met dit Fotografiebeleid.

Dit Fotografiebeleid kan van tijd tot tijd worden gewijzigd.

Heb je het antwoord gevonden?